Slik avgjøres valgresultatet

Fordeling av mandater mellom listene

Når det stilles flere lister, fordeles først antall mandater proporsjonalt mellom listene. Ved bispedømmerådsvalget er det i alt 7 mandater som skal fordeles.

Utpeking av representanter fra listen

Når det er avgjort hvor mange mandater en liste får, avgjøres det hvem av kandidatene på listen som er valgt som representanter. Først beregnes det hvor mange tilleggsstemmer den enkelte kandidat har fått. Det er summen av de ekstra kryss den enkelte kandidat har fått, og antall ganger navnet er overført fra en liste til en annen (slengere). På andre lister enn Nominasjonskomiteens liste er de første to kandidatene forhåndskumulert, som betyr at de i utgangspunktet har et stemmetillegg på 25 prosent. Dette gjelder ikke Nominasjonskomiteens liste, der det i stedet er en sperregrense på 5 prosent for å fravike rekkefølgen på listen.

Mer om femprosentregelen:

Hvorfor?

Denne regelen gjelder Nominasjonskomiteens liste ved valg til menighetsråd og bispedømmeråd. (På andre lister er det samme hensynet ivaretatt gjennom adgangen til forhåndskumulering.) Regelen er ny ved valget i 2019. Hensikten med regelen er å gi større innflytelse til velgere som leverer en urettet liste. Ved ikke å gjøre rettelser har de akseptert nominasjonskomiteens prioritering av kandidatene. For å endre rekkefølgen når kandidatene skal utpekes, må det altså en viss mengde tilleggsstemmer til. En slik grense er også kjent fra andre valg: Ved fylkestingsvalget er det en tilsvarende grense på 8 prosent.

Hvilken betydning har femprosentregelen?

Det vet man først når valgresultatet foreligger. Men erfaringsmessig er det mange velgere som gjør rettelser på listene. Hadde man hatt tilsvarende regel ved valget i 2015, hadde ikke regelen hatt betydning for valg av representanter, da alle de 77 som ble valgt til bispedømmerådene og Kirkemøtet hadde mer enn 5 prosent tilleggsstemmer. Ved bispedømmerådsvalget i Oslo hadde 10 av 15 kandidater mer enn 5 prosent tilleggstemmer, og rekkefølgen på listen ville derfor i praksis ikke fått betydning for valgresultatet.

Se også: Slik foregår valget

Se mer utfyllende beskrivelse på kirkevalgsidene på kirken.no