Agder – svar til nominasjonskomiteen

Kandidat 1: Markus Westermoen

1975, Ingeniør, Kristiansand

1) Hva er din motivasjon for å stille til valg.

Kirken forvalter evangeliet og deler det med stadig nye mennesker i alle generasjoner. Det vil jeg gjerne bidra til. Jesu lære utfordrer oss på tvers av politiske skillelinjer, og kirken bidrar med verdier og fellesskap som er viktige for samfunnet.

2) Hvilken tilknytning har du til kirken.

Jeg har vært medlem i Den Norske Kirke fra jeg ble døpt som barn, og har vært aktiv i kirkens arbeid som kirkegjenger, frivillig, korsanger og sektorleder. Jeg er nå kirkevert og søndagsskolelærer.

3) Annen erfaring av betydning for dette vervet.

Jeg har i to perioder vært vararepresentant til bispedømmerådet, og har vært deltager på kirkemøtet. Jeg har vært i Skolelagets (NKSS) landsstyre, og har hatt politiske verv i Sør-Trøndelag og i Vest-Agder. Jeg er sivilingeniør i fysikalsk elektronikk og jobber hos MacGregor Norway AS som softwareingeniør. Jeg er gift og har tre barn og bor i Kristiansand. Vi tilhører Vågsbygd menighet.

4) Hvilke saker er du opptatt av for kirken.

Jeg ønsker at kirken skal ha fokus på Bibelens budskap og hvordan evangeliet bringer mennesker sammen. Jeg ønsker meg en kirke alle kan stole på og som styres mer gjennom konsensus enn via kampvoteringer. Jeg ønsker meg en kirke som klarer å inkludere alle som trenger det, selv om de er annerledes eller har andre meninger enn flertallet. Jeg ønsker meg en kirke der de lokale menighetene og arbeidet der er det som har høyest prioritet.

 

Kandidat 2: Torun Heier Sødal

 1961, Lærer, Kristiansand

 1) Hva er din motivasjon for å stille til valg.

Jeg håper at jeg ved å stille til valg kan være med å bidra til at kirken og evangeliet når mennesker i alle aldre og at arbeidet kirken driver kan få flere mennesker til å være aktive i kirkens arbeid.

2) Hvilken tilknytning har du til kirken.

Jeg har vokst opp i den norske kirke og deltatt på aktiviteter i menigheten jeg hørte til. Som voksen har vært aktiv i frivillig arbeid i menigheten. Jeg har hatt ansvar i barnearbeidet og har i dag flere oppgaver som  frivillig på gudstjenesten.

3) Annen erfaring av betydning for dette vervet.

Jeg har vært med i menighetsrådet i flere perioder og har sittet i menighetsrådet i Barbu de siste 8 årene. Jeg er med i AU og forbereder sakene som skal opp i rådet. I mitt arbeid som lærer har jeg vært tillitsvalgt i mange år.

4) Hvilke saker er du opptatt av for kirken.

Jeg er opptatt av at kirken skal være en plass for alle uansett forutsetninger. Jeg ønsker også at kirken skal rekke ut til barn og unge og skape møteplasser som gjør at de finner seg til rette og ønsker å være aktive i gudstjenestelivet og menighetsarbeidet.

 

Kandidat 3: Turid T. Håland

 1966, Regnskapskonsulent, Lyngdal

 1) Hva er din motivasjon for å stille til valg.

Jeg ønsker å være med å påvirke utviklingen av Den norske kirke og hvilke fokusområder det bør satses på.

Fornye og styrke kirken sin unike rolle innen trosopplæring for barn og unge – slik at nye generasjoner får høre evangeliet om Jesus.

For meg er det også viktig at vi som står på det tradisjonelle ekteskapssynet blir respektert og anerkjent.

2) Hvilken tilknytning har du til kirken.

Som døpt og konfirmert i Den norske kirke, har jeg alltid følt meg hjemme her og hatt mitt åndelige hjem i min lokale menighet. Jeg har vært med i barnekor, ungdomskor og nå voksenkor.

Jeg er en jevnlig kirkegjenger og frivillig medarbeider i Lyngdal menighet som ønsker at kirken også i fremtiden skal spille en viktig rolle i folks liv.

Gudstjenesten med god forkynnelse og sang, er viktig for meg personlig.

3) Annen erfaring av betydning for dette vervet.

Jeg har vært folkevalgt kommunepolitiker i 2 perioder.

Jeg er i inneværende periode medlem av Lyngdal menighetsråd og har hatt vervet som menighetsrådsleder.

I 7 år var jeg leder av det kommunale Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og jeg har siden 2011 vært leder av styret for Sound of Happiness, Lyngdal (kor for mennesker med bistandsbehov).

Jeg har erfaring fra forskjellige styre- og tillitsverv innen menighet, politikk og kultur, og for tiden er jeg medlem i KrF kvinners sentralstyre og KrFs Landsstyre.

Jeg er utdannet bedriftsøkonom og jobber som regnskapskonsulent.

4) Hvilke saker er du opptatt av for kirken.

– At vi satser mer på barne- og ungdomsarbeid, legge til rette for at barn og unge får et sterkt misjonsengasjement og støtte opp om bispedømmerådets satsing på Ungdomskirken.

– At det jobbes med å stimulere til større gudstjenestedeltagelse

– At diakoni, misjon og forkynnelse er grunnpilarene i kirken

– At vi blir bedre på erfaringsdeling mellom menighetene i Den norske kirke

– Forutsigbar økonomi er en forutsetning for å kunne drive offensivt, større fokus på givertjenestens muligheter.

 

 Kandidat 4: Rolf H. Heimdal

 1951, Pensjonist, Stathelle

 1) Hva er din motivasjon for å stille til valg.

Jeg har grasroterfaring fra menighetsråd og som leder der, dette har vekket min interesse for andre  styringsnivå i kirken vår.  Min erfaringsbakgrunn og kompetanse gir meg frimodighet og lyst til å stille til valg til bispedømmerådet fordi jeg ser det som et viktig organ i Den norske kirke.

Jeg vil bidra til å skape en kirke der det er takhøyde, og at folk opplever likeverd, inkludering, mangfold og raushet i praksis. En kirke hvor generasjonene får mulighet til utfoldelse og møteplasser og hvor gode fellesskap utvikles. Samtidig må vi være gode kirkelige tradisjonsbærere.

2) Hvilken tilknytning har du til kirken.

Jeg tok et bevisst kristent valg i gymnastiden, og har i hele mitt voksne liv vært en aktiv kirkegjenger. Jeg er utdannet ved og har arbeidet åtte år ved en av kirkens diakoniinstitusjoner (Det norske Diakonhjem),

Etter kirkebrannen i Langesund, satt jeg i plankomiteen for ny kirke der. Jeg var nestleder/leder i Stathelle menighetsråd (2011-15), og har de senere år vært menighetens utsending til representantskap/årsmøtet for Kirkens SOS – Telemark. Siden Bymisjonen startet sitt arbeid i Porsgrunn har jeg vært en aktiv medspiller og sympatisør.

 3) Annen erfaring av betydning for dette vervet.

Jeg har vært aktiv i styrearbeid helt fra gymnastiden, gjennom utdanning og yrkesliv, og også i frivillige organisasjoner. Dessuten har jeg erfaring både som tillitsvalgt og i arbeidsgiverposisjon. Bl.a satt jeg to år som ansattes representant i Diakonhjemmets hovedstyre, og senere ni år i hovedstyret/forbundsstyret til Norsk Sykepleierforbund hvorav to år som 2. nestleder. Jeg er aktivt medlem i Langesund Rotaryklubb og har vært president der i to perioder.

I yrkesliv har jeg hatt både faglige og administrative lederstillinger i (daværende) Høgskolen i Telemark i mer enn 25 år, og har lang erfaring med arbeidsgiver- og budsjettansvar.

4) Hvilke saker er du opptatt av for kirken.

Jeg er opptatt av at vår kirke, med sine menigheter og organisasjoner, skal

– fremstå som åpen og inkluderende.

– oppfattes som relevant for mennesker i vår hektiske og urolige tid.

– bidra til en hellig horisont over vår liv.

– særlig vektlegge arbeid for barn og unge, og diakonalt arbeid hvor Kirkens Bymisjon kan fremstå som et godt eksempel.

– være gjenkjennbar i gudstjenestens liturgiske uttrykk uansett hvilken menighet man kommer til.

– tar medansvar for forvaltning av skaperverket.

– samarbeider med gode krefter lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å fremme likeverd og fred.

For lokalmenighetene bør

– de organisatoriske krav til styring og drift forenkles, slik at menneskelige ressurser ikke bindes opp i formell drift.

– grenser for menigheter og prostier kunne vurderes for å oppfylle kirkens mandat i en ny tid.

– rammer for gudstjenester og menighetsliv fastsettes på nasjonalt kirkelig nivå.

 

 Kandidat 5: Simon Ellingsberg

 1984, Rektor, Hægeland

 1) Hva er din motivasjon for å stille til valg.

Jeg har lyst til å være med å påvirke i kirkepolitikken. Jeg har opparbeidet meg kompetanse og erfaring og mener at jeg vil kunne være en ressurs for et bispedømmeråd.

Jeg synes forøvrig spørsmål 1 og 4 går inn i hverandre. Svar på spørsmål 4 virker inn på min motivasjon for å stille til valg.

2) Hvilken tilknytning har du til kirken.

Medlem av Hægeland menighetsråd. Medlem av Vennesla fellesråd. Sitter som delegat i KA for Agder og Telemark bispedømme. Også aktivt medlem i NKFR (nettverk for kirkelige fellesråd).

3) Annen erfaring av betydning for dette vervet.

-Ledererfaring og lederutdanning fra det offentlige, kjenner godt til offentlig forvaltning.

-En periode fra tidligere som medlem i Øvrebø menighetsråd over 4 år.

4) Hvilke saker er du opptatt av for kirken.

-Den norske kirke skal bygges fra bunnen og opp. Menighetene er grunnsteinene i den norsk kirke, det må komme tydelig frem i kirkens veivalg, ansettelser og i kirkemøte. I arbeidet med nye ordninger og lover for den norske kirke må disse være forankret helt ned på menighetsnivå.

-Den norske kirke må lykkes i å samle de to arbeidsgiverlinjene til en. Dagens situasjon er uholdbar. Denne diskusjonen har gått over lang tid, nå er tiden inne for handling.

-Kirkemøtet har bestemt at vi i den norske kirke har to syn på vigsel. Vi må gå videre og legge denne kampen bak oss. Jeg mener at kirken har plass til begge syn.

-Utgifter knyttet til vedlikehold av gamle kirker må sikres. Her er fortsatt mye uavklart i forhold til ny lov om tros- og livssynssamfunn

 

Kandidat 6: Silje Østensen

 1997, Student, Seljord

 Hva er din motivasjon for å stille til valg?

Min motivasjon for å stille til valg er muligheten til å kunne påvirke og jobbe for samarbeid mellom menighetene.

Hvilken tilknytning har du til kirken?

Etter jeg ble konfirmert har jeg fått en nærmere tilknytning til kirken. Jeg ble med som ungdomsleder og senere ungdomsarbeider i prostisamarbeidet / ungdomsarbeidet Ønsket og Elsket i Øvre Telemark prosti.

Annen erfaring av betydning for dette vervet:

Jeg har jobbet eller vært med å arrangere eller bidra på arrangementer som for eksempel Lys Våken, 24 hours og ungdomsklubben i Seljord kommune, sammen med ungdomspresten.

Tidligere har jeg danset folkedans og spilt hardingfele, og også undervist barn i dans.

Nå studerer jeg til å bli grunnskolelærer for 1.-7. trinn på Universitetet i Porsgrunn.

Hvilke saker er du opptatt av for kirken?

De sakene jeg er mest opptatt av for kirken er barne- og ungdomsarbeidet, og kirkens tilknytning til samfunnet ellers.

  

Kandidat 7: Lars Sæland Lauvhjell

 1950, Pensjonist, Søndeled

1. Hva er din motivasjon for å stille til valg?

 • Jeg er glad i Den norske kirke, og kunne tenke meg å gjøre en innsats også på bispedømmenivå.
 • Vår kirkes verdigrunnlag og det kristne budskapet er svært viktig å holde i hevd, ikke minst i vår raskt omskiftelige tid. Derfor vil jeg gjerne bidra til at kirka også i framtida skal oppfattes som viktig og relevant for folk.
 • Spennende å være med på en videreutvikling av demokratiet i kirka og det det kirkelige selvstyret.

 2.  Hvilken tilknytning har du til kirken?

 • Aktivt menighetsmedlem
 • Leder av menighetsrådet i Søndeled sokn siden 2015
 • Leder av komiteen for anskaffelse av nytt orgel til Søndeled kirke

3. Annen erfaring av betydning for dette vervet?

 • Medlem av Risør bystyre og formannskap i 16 år (1991 – 2007)
 • Ordfører i Risør i 12 år (1995 – 2007)
 • Rådmann i Gjerstad kommune i ca. 7 ½ år (2008 – 2015)
 • Medlem av hovedstyret (sentralstyret) i KS i 4 år (2003 – 2007)

4. Hvilke saker er du opptatt av for kirken?

 • Den norske kirke skal være en folkekirke som møter folk med raushet. Det må være rom for alle, der en åpen og ryddig meningsutveksling med respekt for hverandres syn gjelder. Likekjønnet vigsel har skapt sår og fronter. Her må vi kunne leve med begge syn og samtidig akseptere hverandres ulike meninger. Samtidig må kirka bevare sin identitet og være en samlende og gjenkjennelig tradisjonsbærer der kristen tro og kristne verdier står urokkelig fast som kirkas grunnlag.
 • Ny lov om trossamfunn. Tilpasning til den nye loven blir en viktig og utfordrende prosess.
 • Demokratisk forankring og medvirkning på alle nivåer i kirka. En sterkt sentralstyrt kirke vil kunne svekke interessen for å være med i lokale kirkelige styringsorgan. Fellesrådene bør derfor beholdes i en eller annen form, og både de og menighetsrådene bør fortsatt ha lovpålagte og viktige beslutningsoppgaver.
 • Økonomi og finansiering av drift og aktiviteter. Økonomien vil trolig komme under større press, den utfordringen vil det være viktig og nødvendig å finne gode løsninger på.
 • Den norske kirke må framstå som en tydelig og viktig aktør i samfunnslivet. Det skaper engasjement og interesse, og bidrar til å gjøre kirka relevant.
 • Kirka må rigges til å møte mange og stadig raskere samfunnsendringer. Mye skjer: økende andel flerkulturell befolkning, sekularisering, nye kommunikasjonsformer/sosiale medier og nye måter å forholde seg til hverandre på. Gode møteplasser vil være særs viktig, her har kirka mye å tilby.

 

Kandidat 8: Sissel A. Marthinsen

1971, Lektor, Farsund

1. Hva er din motivasjon for å stille til valg?

Jeg er opptatt av at folkekirken vår skal vokse og ønsker meg levende menigheter der oppslutningen om gudstjenesten økes og hvor barn, ungdom og voksne kan møte Jesus. Derfor ønsker å være å være aktiv i det kirkelige arbeidet som bispedømmerådet har ansvar for.

2. Hvilken tilknytning har du til kirken?

Jeg har vært aktiv i ulike verv og oppgaver i menighetsråd, gudstjenesteutvalg, nominasjonskomite, konfirmantarbeid og trosopplæring. Jeg har vært leder av Farsund menighetsråd i tilsammen 3 perioder og vara i Bispedømmerådet i 2 perioder.

3. Annen erfaring av betydning for dette vervet?

Jeg har vært leder i Farsund turnforening samt arbeidsgruppa for NCF Mandal og Lister og har vært leder for arbeidsgruppa for likestillingsuka i Farsund kommune.

4. Hvilken saker er du opptatt av for kirken?

 • Jeg er opptatt av gudstjenesten. Der møter vi Gud og får fornyelse, blir minnet om frelse og håp i Jesus Kristus.
 • Jeg er opptatt av en kirke som er inkluderende og åpen, og behandler uenigheter med varsomhet og gjensidig respekt for ulike syn.
 • Jeg er opptatt av trosopplæring fordi jeg ønsker at barn og ungdommer skal få møte Guds kjærlighet, lære om kirkens tro og tradisjoner, utvikle egen tro og lære å tolke og mestre livet med basis i kristne verdier.
 • Jeg er opptatt av kirkens samfunnsansvar som for eksempel ansvar for skaperverket, fattigdomsbekjempelse og vern om menneskeverdet.

 

Kandidat 9: Shelly Byholt Rigby

 2001, Student og fotograf, Nedenes

 1) Har lyst til å prøve noe nytt, og være med i et kristelig verv er en ypperlig mulighet til å lære mer om bispedømmet vårt.

2) Har vært konfirmasjonsleder i tre år, to år som hovedleder for media. Er også med i ungdomsrådet.

3) Litt usikker? Er en arbeidsom jente som liker å få ting gjort.

4) Er opptatt av å knytte vitenskapen opp mot kristendommen, og formidle dette. Har dog en mening om alt 😉

  

Kandidat 10: Gerd Vigdis Slettedal

 1951, Pensjonist, Øvrebø

 Hva er din motivasjon for å stille til valg?

 • Er glad i kirka og ønsker at den skal ha en sterk posisjon i samfunnet
 • Viktig at Guds ord blir forkynt for alle generasjoner
 • Jobbe for at alle skal kjenne seg inkludert og sett i våre menigheter
 • Kunne påvirke innholdet i gudstjenesten
 • Ta vare på vår kristne kulturarv
 • Ansettelse av de riktige personene i våre menigheter

Hvilken tilknytning har du til kirken?

Har vært/er bl.a. engasjert i:

 • Søndagsskolen
 • Ungdomsarbeid
 • Misjonsarbeid
 • Bibelgrupper
 • Frivillig klokker
 • Frivillig i praktisk arbeid i menigheten
 • Flere perioder i menighetsråd og fellesråd
 • Medlem i redaksjonskomiteen i menighetsbladet

Annen erfaring av betydning for dette vervet:

 • Kontorleder i adm. på Sørlandet sykehus
 • Sekretær for adm. direktør på Sørlandet sykehus
 • Organisasjonsarbeid
 • Frivillig i div. i Frivilligsentralen
 • 2 perioder i kommunestyret
 • Sekretær/medlem i ulike råd og utvalg, bl.a Eldrerådet

Hvilke saker er du opptatt av for kirka?

 • At misjonsbefalingen gjelder både her hjemme og ute
 • Inkludering: At alle må kjenne seg velkommen i våre menigheter
 • At terskelen må være lav, og vi som medlemmer må ta vårt ansvar og se vår neste
 • At prestene og de som er ansatt i våre menigheter må kjenne seg ivaretatt, og at vi som medlemmer også har ansvar for et godt samarbeid
 • Gjøre våre samlinger attraktive, og at vi får gode sosiale arenaer for alle generasjoner
 • At våre kirkebygg blir tatt vare på

 

Kandidat 11: Atle Olav Ljåstad

1948, Pensjonist, Kragerø

1) Hva er din motivasjon for å stille til valg.

Jeg ønsker å kunne bidra med min erfaring og bakgrunn i en utfordrende tid for kirken.

 2) Hvilken tilknytning har du til kirken.

Deltatt aktivt i menighetsarbeid som:

*ungdomsklubbleder

*medlem av menighetsråd i 20 år hvorav 13 år som leder

* medlem av fellesråd 8 år

*leder av orgelkomiteer

*medlem av styringsgruppe og jury for bygging av nye Hønefoss kirke

*redaktør av menighetsblad

*vikarorganist, klokker, prestevikar

*vara til Tunsberg bispedømmeråd

*vært representant på kirkemøte

 3) Annen erfaring av betydning for dette vervet.

*Lærer og rektor.

*Høgskolelektor – undervist i kristendom på høgskolen i Alta.

*Samfunnsinteressert.

*Familiemann.

4) Hvilke saker er du opptatt av for kirken.

*Fremme kristen tro og kristne verdier i et sekularisert og

flerkulturelt samfunn.

*Være åpen folkekirke med lav terskel der alle skal føle seg hjemme

*Være utadvendt kirke gjennom forkynnelse, misjon og diakoni og delta aktivt i samfunnsdebatten

*Fremme kristent menneskesyn i en tid hvor folk vurderes ut fra vellykkethet,prestasjoner og utseende, og mange føler seg mislykket og mindreverdige

*Høyne respekt og toleranse for ulike meninger innenfor et kristent trosfelleskap.

*Utvikle og spre videre gode opplegg for å nå fram til barn og ungdom

 

Kandidat 12: Ståle Ryste

 1969, QA-Koordinator, Stathelle

 1) Hva er din motivasjon for å stille til valg.

Jeg ønsker å være engasjert i Den Norske kirke, det er derfor jeg har sagt ja til å stille til valg.

2) Hvilken tilknytning har du til kirken.

Jeg sitter i Lindesnes Menighetsråd og Fellesrådet, når perioden går ut har jeg sittet 18 år i menighetsrådet (vi hadde en periode med valg hvert 2. år). Fra fellesrådet er jeg valgt som representant inn i Nye Lindesnes kirkelige fellesnemnd (sammenslåing av Marnardal fellesråd, Mandal fellesråd og Lindesnes fellesråd til et fellesråd) og sitter der som leder.

3) Annen erfaring av betydning for dette vervet.

Jeg er aktiv på det lokale bedehuset. Når presten trenger en fri søndag så stepper jeg inn og forretter Gudstjenesten. Jeg har vært leder av menighetsrådet i en periode.

4) Hvilke saker er du opptatt av for kirken.

Å formidle Bibelens budskap på en klar og tydelig måte til de vi treffer på vår vei. Med utgangspunkt i James Sires sin definisjon av apologetikk, fritt oversatt til Norsk og gjør den til min får vi: “Foran en observerende verden ligger den vinnende kristen kirke som legemliggjør den Kristne tro til alle som er villige å observere den på en intellektuelt og følelsesmessig troverdig måte til en fundamental sannhet/tro”. Jeg ønsker at folk skal kommer til tro i Den Norske kirke. Den Norske kirke har de senere årene vist en negativ trend for mange av de kirkelige handlingene, jeg tror det er viktig at vi jobber med å snu denne trenden.

 

Kandidat 13: Emilie Rolstad Bjørnholmen

2001, Elev, Lillesand

1. Hva er din motivasjon for å stille til valg?

– Min motivasjon for å stille til valg, er å kunne få muligheten til å ta del i viktige saker innenfor bispedømmet. Dette vil føre til at jeg kan få mulighet til å være med å hjelpe menigheter i bispedømmet vårt, slik at enda flere kan føle seg trygg og «hjemme» i kirkene i vårt bispedømme. I tillegg kan dette være en mulighet for å fremme de kristne verdiene i samfunnet.

2. Hvilken tilknytning har du til kirken?

– Jeg sogner til Høvåg kirke, og Høvåg bedehus. Her har jeg alltid følt meg velkommen, og kirken har alltid vært et godt, og trygt sted å være. Kirken for meg er et sted fylt med kjærlighet, og et sted der jeg kan dele troen min med et fint fellesskap som vil hverandre vel, og derfor tilbringer jeg mye tid i kirken og på bedehuset. I tillegg har jeg også fått mulighet til å være med i styret i ungdomsgruppa i Høvåg menighet, og er også søndagsskole-leder. Dette har ført at jeg har fått en enda tettere tilknytning til kirken.

3. Annen erfaring av betydning for dette vervet.

– Jeg var med i styret for den kristne ungdomsgruppa i Høvåg i 4 år, noe som ga meg en mulighet for å formidle Jesus til ungdommer i Høvåg. Videre, er jeg på mitt sjette år som søndagsskole-leder, noe som gir meg stor glede. Dette er en viktig rolle for meg, ettersom at jeg kan fortelle barn om Jesus. Jeg har også fått mulighet til å holde flere andakter og prekener både på gudstjenester og andre kristne arrangementer i Høvåg.

4. Hvilke saker er du opptatt av for kirken?

– Jeg er opptatt av at kirken skal være et trygt, og fint sted å være. Jeg vil at man skal føle seg velkommen, og sett når man er i kirken. Videre, er jeg også veldig opptatt av barn og unges roller i kirken, og hvordan vi kan få enda flere barn og unge til å gå i kirken. For meg har kirken betydd mye i ungdomstiden, og jeg vil at andre ungdommer skal få samme mulighet for det gode fellesskapet jeg har vært så heldig å få oppleve.

Jeg er også opptatt av å formidle de kristne verdiene, og Jesu kjærlighet til andre.