Oslo – svar til nominasjonskomiteen

Her er kandidatene i Oslo sine svar på spørsmålene fra nominasjonskomiteen:

1. Harald Hegstad

Hva har du lyst å få til ved å sitte i Oslo bispedømmeråd?
Jeg vil arbeide for en kirke der evangeliet om Jesus Kristus preger all virksomhet. En åpen kirke må vite hva den inviterer til. I kommende valgperiode må organisasjonsstrukturen forenkles, slik at vi bruker mindre på administrasjon og mer på møtet med mennesker. Det som kan avgjøres lokalt, bør avgjøres lokalt.

Hva setter du pris på ved kirken?
Det viktigste kirken driver med, er for meg gudstjenesten. Her henter jeg næring for min tro og blir del av et kristent fellesskap. Alt annet springer ut fra gudstjenesten. Det er derfor viktig at gudstjenestelivet har gode rammer, blant annet gjennom egnede bygg. I Oslo har vi mange fantastiske kirkebygg.

Hvordan kan kirken i Oslo bispedømme være folkekirke i et mangfoldig bispedømme?
Skal Den norske kirke overleve som folkekirke, må den bli mer etnisk mangfoldig, der kristne fra andre kulturer finner det naturlig å høre til i våre menigheter. Som folkekirke spiller Den norske kirke en viktig rolle for hele samfunnet. Gjennom religionsdialog bygges gode relasjoner til mennesker med annen tro.

Hva mener du kirken i Oslo bør engasjere seg i frem mot 2030?

Kirken må bidra til at Oslo blir et godt sted å leve. Det skjer bl.a. gjennom diakoni kulturarbeid og engasjement for barn og unge. Kirken må stadig arbeide med å uttrykke sin identitet i en ny tid, utvikle sitt gudstjenesteliv og sin trosopplæring, og være et livskraftig fellesskap, forankret i evangeliet.

 

2. Inger Johanne Aas

Hva har du lyst å få til ved å sitte i Oslo bispedømmeråd?

Jeg ønsker å være en pådriver for Kirkens tilstedeværelse i samfunnslivet som en relevant og samtidsengasjert verdi-dialogpartner. Alle mennesker skal i møte med Kirken kunne erfare respekt, rettferdighet og omsorg, individuelt og kollektivt. Jeg ønsker å være med på å utvikle det kristne samfunns-engasjementet i en livssynsåpen og flerkulturell Oslo-kontekst.

Hva setter du pris på ved kirken?

Når Kirken tilrettelegger for inkluderende rom for mangfold. Når Kirken motvirker ekskludering og utenforskap. Når Kirken deltar i samfunnsdebatter med tydelig forankring i kristenhumanistiske verdier. Når ungdom får en naturlig og relevant plass og hørbar stemme. Når kirken er på pride. Når religionsdialogene blir en naturlig del av kirkens oppdrag.

Hvordan kan kirken i Oslo bispedømme være folkekirke i et mangfoldig bispedømme?

Ved intenst arbeid med tverrkulturelle og brobyggende kommunikasjonsformer. Innrette tilbud om aktiviteter og tiltak etter hva folk har behov for gjennom medvirkning og likeverdig samarbeid. Utvide perspektiver i den enkelte lokale menighet og bydelene ut mot et større og helhetlig syn på Oslo. Arbeide metodisk med reell empowerment og diapraksis.

Hva mener du kirken i Oslo bør engasjere seg i frem mot 2030?

Synliggjøre menneskeverdet og dets ukrenkelighet. Være en pådriver for et reelt og relevant framtidshåp for mennesket, både individuelt og kollektivt. Arbeide for et livsynsåpent mangfold og flerkultur gjennom diapraksis og diakoni, og etablere en trygg, verdiforankret stemme i en uforutsigbar, polarisert og ekstremistisk samfunnsdebatt.

 

3. Karine Hordvik Volden

Hva har du lyst å få til ved å sitte i Oslo bispedømmeråd?

Jeg vil gi de unge voksne en stemme i kirken. De som er over 18, men ikke helt voksene ennå. Det er vi unge som er fremtiden til kirken, så vi må vise at vi tar ungdommen seriøst og gi dem en sjanse og å holde fast ved kirkens tradisjoner.

Hva setter du pris på ved kirken?

Det er noe som passer for alle, i alle livssituasjoner. Man kan komme som man er og trenger ikke å prestere for å få plass i fellesskapet. Noe annet jeg også setter pris på er kirkens tradisjoner og muligheten for å bryte opp og holde fast ved dem.

Hvordan kan kirken i Oslo bispedømme være folkekirke i et mangfoldig bispedømme?

Man må ta vare på likhetene og ivareta forskjellene. Alle er skapt av den samme Gud, derfor må man se det vi har likt. Det handler om å se det vi har felles på tvers av kulturene, og bevege oss sammen. Kirken må også være tilgjengelig, tilstede og nær.

Hva mener du kirken i Oslo bør engasjere seg i frem mot 2030?

Jeg mener at kirken i Oslo må fortsette å engasjere seg i unge, kultur og å være med å treffe mennesker der de er. Man må fortsette å bygge opp fremtiden til kirken og satse på nye arenaer som man kanskje ikke ser i dag.

 

4. Lars Kristian Reinertsen

Hva har du lyst å få til ved å sitte i Oslo bispedømmeråd?

Jeg har lyst til å bidra til at kirken i Oslo tar gode avgjørelser, så vi kan nå ut til folket med evangeliet. Dessuten ønsker jeg å bidra til å samle kirken så det ikke blir en to-fløys kirke, men at vi sammen er Kristi legeme, én i Ham.

Hva setter du pris på ved kirken?

Felleskapet i kirken er unikt. Der møtes mennesker i alle aldre, ulike kulturer og forskjellige steder i livene sine til gudstjeneste. Men kirken er større enn dette, og det å få tilhøre en verdensvid bevegelse som følger Veien setter jeg pris på.

Hvordan kan kirken i Oslo bispedømme være folkekirke i et mangfoldig bispedømme?

Den norske kirke må være en kirke som løfter opp til svakeste, ser hvert enkelt individ og tar imot folk med åpne armer. Kirken må ta vare på det mest dyrebare vi har fått, evangeliet, og frimodig forkynne Sannheten til folket i en tid er relativismen og usikkerhet herjer.

Hva mener du kirken i Oslo bør engasjere seg i frem mot 2030?

Kirken må ikke svikte ungdommen og unge voksne. Kirken i Oslo har et særskilt ansvar også å nå ut til studenter. Vi må ut av komfortsonen og bli mer frimodige så folket ser at kirken ikke er en organisasjon eller et bygg, men en bevegelse.

 

5. Arve Juritzen

Hva har du lyst å få til ved å sitte i Oslo bispedømmeråd?

Kirken står overfor den vanskelig oppgaven med fortsatt å skulle bli stadig mer folkelig, inkluderende, allmenn og aksepterende. Dette må skje uten at kirken blir for folkelig, for hverdagslig, for uviktig. Jeg håper å få delta i diskusjoner om hvordan en moderne, symbolsvak folkekirke kan tilby sterke åndelige opplevelser man ikke får andre steder.

Hva setter du pris på ved kirken?

Jeg fikk min tro gjennom søndagsskolen, og dette har vært er trygt og trofast ankerfeste gjennom livet. Jeg setter pris på at kirken er en synlig bauta både med kirkebygningene og gjennom åndelig påfylle. Det er rett og slett godt å ha en tro, noe å holde seg fast i.

Hvordan kan kirken i Oslo bispedømme være folkekirke i et mangfoldig bispedømme?

Jeg tror de aller fleste menighetene i Oslo oppfyller rollen som folkekirke, jeg tror tiden er inne for å fylle folkekirken med innhold bare kirken kan tilby. Kirkene i Oslo bør være fredfylte frirom der sjelen tilbys åndelig påfyll og veiledning. Også folkekirken må tørre å vise vei, være tydelig og konkret.

Hva mener du kirken i Oslo bør engasjere seg i frem mot 2030?

Gi begrepet folkelig et viktigere og mer åndelig innhold som bare kirken kan tilby.

Gi kirkens kristendomsundervisning for barn og unge et viktigere innhold.

Være langt mer synlig, tørr å delta i flere debatter, vise at kirken fortsatt har både tydelige og viktige meninger. At guds ord fortsatt har en viktig plass der avgjørelser formes og tas.

 

6. Annveig Ormøy Træthaug

Hva har du lyst å få til ved å sitte i Oslo bispedømmeråd?

Jeg ønsker å bidra til at de som ansettes i kirken gjenspeiler verdiene om menneskeverd, respekt og dialog og at de formidler budskapet om tro, frelse, håp og nåde. Jeg ønsker å bidra til at kirken skal oppleves varm, relevant og nær og til stede for menneskene i byen vår.

Hva setter du pris på ved kirken?

Jeg opplever kirken som et sted som har rom for hele meg, som ønsker å verne om menneskeverdet og jorda vår og fyller livet med håp, tro og nåde. Gudstjenesten er et godt sted å finne pusterom og fellesskap, den gir plass til en åndelig dimensjon og mening i hverdagen.

Hvordan kan kirken i Oslo bispedømme være folkekirke i et mangfoldig bispedømme?

Folkekirken i et mangfoldig bispedømme er raus, synlig og til stede og står stødig i kjernevirksomheten sin, men verdsetter ulikhet og fører mennesker nærmere sammen – både gjennom dialog mellom ulike trossamfunn og praktisk diakonalt arbeid, f. eks. leksehjelp og språkkafé, som skaper trygge møtesteder på tvers av bakgrunn.

Hva mener du kirken i Oslo bør engasjere seg i frem mot 2030?

Kirken i Oslo bør engasjere seg i å gi trosopplæring som treffer byens barn og unge, å skape levende gudstjenesteliv, utvikle diakonalt arbeid som bidrar til inkludering og integrering i fellesskapet og å være en stemme i samfunnsdebatten om byen vår (særlig knyttet til fattigdom, miljø, menneskeverd og menneskerettigheter).

 

7. Berge Andreas Jenvin-Steinsvåg

Hva har du lyst å få til ved å sitte i Oslo bispedømmeråd?

Kirken må bli et sted der man kan bli sett og møtt uten at man trenger søknader, diagnoser, betaling eller medlemskap. Jeg tror på lokalkirker, og deltagelse i lokalmiljø. Jeg er opptatt av å bry seg om, og ikke bry seg med folk.

Hva setter du pris på ved kirken?

Tilstedeværelse og medvandring som metode og verdi. Jeg vil at kirken skal tåle folk, også det ubehagelige og skyldige. Jeg tror på kirken som noe bestandig og slitesterkt, og som evner å lytte mer enn å gi forordninger.
Hvordan kan kirken i Oslo bispedømme være folkekirke i et mangfoldig bispedømme?

Ved å være det man er enda mer, og være ærlig på at man er kirke. Ved å møte ikke-troende, annerledes troende og andre, og å møtes ofte. Kirken må framholde at tro ikke er en privatsak, men en del av livet for mange.

Hva mener du kirken i Oslo bør engasjere seg i frem mot 2030?

Å utvikle en forenklet organisasjon med en ledelse, og å utvikle organisasjonskulturen til å håndtere mangfold og uenighet. Være aktuell på tema som miljø, diskriminering, diakoni og en del av hverdagslivslivet for folk flest.

 

8. Solveig Jeanette Sandnes

Hva har du lyst å få til ved å sitte i Oslo bispedømmeråd?

Være med å løfte frem kirkens betydning og vesentlighet i byen vår. Jeg ønsker en kirke som er trygg nok til å bevare ufravikelig tradisjon, som samtidig er rastløs nok til å se nye muligheter for å være relevant i flere menneskers liv.

Hva setter du pris på ved kirken?

Mangfoldet! Jeg har enda ikke opplevd et rom som med like stor selvfølgelighet rommer spebarn, ungdom, voksne og gamle. Kirkens evne til å ansvarliggjøre de sterke så vel som de svake er også noe jeg verdsetter. Med andre ord; kirkens vilje til å inkludere, utfordre og respektere livet er herlig.

Hvordan kan kirken i Oslo bispedømme være folkekirke i et mangfoldig bispedømme?

Jesus spiste, pratet med og helbredet kvinner, menn, unge, gamle og de som så annerledes ut enn han selv. Siden kirken er Jesu kropp i verden i dag, bør vi følge hans eksempel. Vi må løfte mennesker frem, se de som ingen ser og lytte til stemmer som ikke høres.

Hva mener du kirken i Oslo bør engasjere seg i frem mot 2030?

Jeg håper kirken tar på alvor sin moderne kontekst, hvor sosiale medier og globalisering kan medføre isolasjon og polariserte virkelighetsforståelser. Kirken bør engasjere seg i fellesskapet på tross og tvers av ulikheter og løfte frem det som samler oss. Nattverdsmåltidet er forbildet og ønsker at flere opplever å være velkomne.

 

9. Geir Ådnanes

Hva har du lyst å få til ved å sitte i Oslo bispedømmeråd?

Jeg gir meg etter inneværende periode i menighetsrådet, og ønsker å jobbe mer med strategier i kirken. Jeg er opptatt av hvordan vi best mulig kan formidle og kommunisere ut mot både de som kommer i kirken, de frivillige, de ansatte og ulike aktører som kirken må forholde seg til.
Hva setter du pris på ved kirken?

Kirken er der jeg finner roen i en hektisk hverdag. En åpen kirke er da veldig viktig. For meg er forkynnelsen i kirken det viktigste.

Hvordan kan kirken i Oslo bispedømme være folkekirke i et mangfoldig bispedømme?

Åpenhet er som tidligere beskrevet viktig. I et mangfoldig bispedømme, må kirken være allsidig.  Det må være et tilbud for alle. Det er viktig å erkjenne at ethvert tilbud ikke vil passe for alle. Men det skal ikke være diskriminering.

Hva mener du kirken i Oslo bør engasjere seg i frem mot 2030?

Kirken må engasjere seg mer i lokalsamfunnet (pkt 4 i visjonen). I Asker har vi et feltarbeid som er rettet mot de svakeste.  Det gir kirken mer legitimitet i lokalsamfunnet.

Jeg ønsker også at man skal jobbe for å fornye kirkemusikken.

 

10. Christopher Andrew Dirdal

Hva har du lyst å få til ved å sitte i Oslo bispedømmeråd?
Jeg tror bispedømmerådet trenger unge med et kjært forhold til Kirken. Om det skulle falle på meg, gjør jeg det med ærefrykt og takknemlighet.

Hva setter du pris på ved kirken?

At vi som et fellesskap av fallne mennesker får del i Guds familie på tross av hvordan vi ofte skygger for Jesus i hvordan vi opptrer, og hvordan vi ofte svikter i etterfølgelse.

Hvordan kan kirken i Oslo bispedømme være folkekirke i et mangfoldig bispedømme?

Ved å være mer opptatt av Kristus og mindre opptatt av det norske. Ved å lære av den gode samaritan og være opptatt av å være en nabo for ens neste.

Hva mener du kirken i Oslo bør engasjere seg i frem mot 2030?

DnK må fornekte total meningsløshet – ingenting er helt skjult for Guds ansikt. Kirken må forkynne: (1) Sannhet – at ikke alt flyter. (2) Hellighet – men ikke vår egen. (3) at kun én er vellykket – Jesus Kristus. (4) Håp – for fallne mennesker i en fallen verden. (5) Ubegrenset kjærlighet – en korsfestet Messias.

 

12. Kjersti Solhaug Gulliksen

Hva har du lyst å få til ved å sitte i Oslo bispedømmeråd?

Jeg ønsker å bidra til at kirkens kjærlighetsbudskap og inkluderende holdning blir tydeligere for folk flest. At flere får oppleve hvordan kirken er et alternativ til negative krefter i samfunnet der det du får til, hva du eier og hvordan du ser ut får større betydning enn hvordan vi oppfører oss mot andre – og mot oss selv.

Hva setter du pris på ved kirken?

Kirken er et hellig rom. I dette rommet kan vi mennesker søke sannhet og kontakt med noe som er større enn oss selv. Kirken innbyr til et møte med den vi er på innsiden. Gjennom fortellingen om Jesus roper kirken på medmenneskelighet og er et sted der vi alle er velkomne, med de svakheter, sår, feil og mangler vi bærer med oss. Den er også et rom for tilgivelse, et rom som minner oss om den muligheten vi alle har – hver dag, til å starte på nytt igjen, ta ansvar for vonde ting vi har gjort mot oss selv og andre.

Hvordan kan kirken i Oslo bispedømme være folkekirke i et mangfoldig bispedømme?

Gjennom å være aktivt utstrekkende og søke deltagelse og nærvær i folks liv, kan kirken integrere mer av de livserfaringene og livsbetingelsene mennesker som lever i bispedømmet har. Dette vil gjøre kirken mer romslig og mangfoldig og dermed mer åpen for alle.

Hva mener du kirken i Oslo bør engasjere seg i frem mot 2030?

Som overordnet satsning frem mot 2030 bør kirken i særlig grad engasjere seg i en av våre største folkehelsemessige utfordringer – ensomhet og utenforskap. Her har kirken med sitt kjærlighetsbudskap og inkluderende holdning en stor mulighet til å gjøre en forskjell.

 

12. Eli Solberg


Hva har du lyst å få til ved å sitte i Oslo bispedømmeråd?
Bidra til å gjøre Den norske Kirke mer relevant og synlig, og satse ytterligere på barne- og ungdomsarbeid og kirkens sosiale arbeid.

Hva setter du pris på ved kirken?
Gudstjenestelivet, det lokale menighetsarbeidet, barne- og ungdomsarbeidet samt sosialt arbeid og profil.

Hvordan kan kirken i Oslo bispedømme være folkekirke i et mangfoldig bispedømme?

Være åpen og inkluderende, ha samarbeid med migrantmenigheter og andre trossamfunn, men tørre å stå for sine egne verdier.

Hva mener du kirken i Oslo bør engasjere seg i frem mot 2030?

Saker som angår menneskeverd og menneskesyn, som inkludering, asyl-, klima- og miljøpolitikk.