Stavanger – svar til nominasjonskomiteen

1. Jostein Ådna

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

Kirkens viktigste budskap har alltid vært og er fremdeles i dag at Gud av kjærlighet sendte sin enbårne Sønn, Jesus Kristus, til verden for at han gjennom sin stedfortredende soningsdød og seierrike oppstandelse skulle frelse verden fra synd og forgjengelighet til evig liv i Guds rike. Hvordan dette budskapet best skal formidles og hvilke enkeltdeler av det helhetlige bibelske budskapet som må og bør vektlegges, har variert og varierer gjennom tidene og overfor ulike grupper av mennesker. Jeg nevner tre adresseringer som jeg tror er særlig aktuelle i dag. (1) De fleste mennesker og særlig de unge har i dag stor oppmerksomhet rettet mot klimakrisen og de farer den innebærer for fremtiden på jorden; kirken kan i denne sammenheng bidra til en fordypet forståelse ved å rotfeste dette i den første trosartikkel og menneskets forvalteransvar. (2) Overfor mennesker i Norge i dag er det særlig viktig å fremheve at den enkeltes ubetingede menneskeverd, fra krybbe til grav, rotfestet i menneskets gudbilledlighet, gjelder uavhengig av prestasjon og av hva andre synes om en. (3) Utfordring og kall til å tro på Jesus Kristus og leve troens liv i et menighetsfellesskap.

2. Hva mener du er kirkens største utfordring?

Den norske kirkes største utfordring – både i Stavanger bispedømme og ellers i landet – er å nå barn, deres foreldre og ungdom med det kristne budskapet og integrere dem i menighetenes liv. Kirken må ha høyere ambisjoner enn å opprettholde tallene for dåp og konfirmasjon, for dåp og konfirmasjon som nokså løsrevne markeringer eller riter gir ikke den tilhørigheten til troens fellesskap som kirkens Herre har kalt oss til å føre mennesker inn i.

Sammenhengende med det nevnte er også utfordringen med å rekruttere til kirkelig tjeneste, både som frivillige i menighetene og som ansatte i kirkelige stillinger. Både i vårt bispedømme og i hele Den norske kirke, i samarbeid med de frivillige kristne organisasjonene og utdanningsinstitusjonene, må det gis prioritet til målrettede tiltak overfor ungdom for å få dem til å ta profesjonsutdanning for å gjøre tjeneste som prester, diakoner, kateketer og kirkemusikere. I tillegg må vi også langt bedre enn i dag oppfordre til og legge til rette for at godt voksne som har motivasjon og gode personlige forutsetninger for kirkelig tjeneste, kan gå inn i slik tjeneste som en ‘second career’.

Jeg ser på tenkningen i og målsettingene for prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020» som et retningsgivende tiltak for hvordan Den norske kirke overalt kan og bør forholde seg til utfordringene som vi står overfor.

3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

Tilhørighet i kirken for nye generasjoner kan, tror jeg, bare oppnås dersom vi klarer å kombinere (a) videreføring av troens sentrale innhold og kirkens tradisjoner til dem og (b) varme, inkluderende fellesskap i former som faller naturlige for dem.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt?

Bevissthet om gudstjenesten. Variert barne- og ungdomsarbeid. Trosopplæring for barn og ungdom. Trosopplæring for voksne (f.eks. i form av søndagsskole for voksne). Økumenikk og dialogarbeid. Engasjement for integrering av kristne innvandrere i menighetene våre og for dåpsopplæring og dåp av ikke-kristne innvandrere som søker mot kristent fellesskap. Kirken som ansvarsbevisst og verdiformidlende samfunnsaktør.

5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

Medlem av Stavanger bispedømmeråd 2016–2019, nestleder 2018–2019. Så vidt jeg vet, stiller ingen av de seks andre som i 2015 ble valgt inn som leke medlemmer av Stavanger bispedømmeråd, opp for eventuell ny nominasjon på nominasjonskomiteens liste. Jeg representerer derfor en kontinuitet fra utgående virkeperiode i bispedømmerådet og Kirkemøtet som det vil være viktig å ta med inn i neste periode av rådsarbeidet.

Medlem av Stokka menighetsråd 2011–2019.

Jeg har hele min botid i Stavanger, fra sommeren 1993 av, arbeidet som lærer i Det nye testamente på Misjonshøgskolen (nå VID). Jeg anser denne yrkesutfoldelsen, med nærkontakt med studenter som har utdannet seg til prester, misjonærer og lærere, som relevant erfaring. I alle disse årene har jeg hatt både tjenesteoppdrag og frivillige oppdrag for NMS som også utgjør relevant erfaring.

 

2. Therese Egebakken

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

Jesus og hans oppstandelse, at gjennom troen er du frelst. Kirken må formidle Guds kjærlighet som vises gjennom Jesus som blir sendt til jorden av Gud for å frelse oss til fellesskap med han og til et godt liv. Bibelen, Guds ord, er det viktigste kirken kan formidle til mennesker i dag.

2. Hva mener du er kirkens største utfordring?

Jeg mener helt klart at kirkens største utfordring i dag er å være en aktuell, relevant og appellerende kirke for befolkningen i det ellers moderne, travle og sekulære Norge.

 3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

Kirken har ikke samme posisjon i samfunnet som tidligere. Vi må tenke nytt. Prester og kirkelige medarbeidere må møte de nye generasjonene på deres hjemmebane. For å skape tilhørighet må vi først etablere trygghet og tillit til dem. Kirken oppnår ikke tillit til nye generasjoner kun gjennom Facebook og Mail, kirken må møte ungdommen ansikt til ansikt og dele Jesus der ungdommen er. Først da kan de invitere unge til kirken og se at det skapes tilhørighet og tro. Ungdommen i dag tråkker ikke automatisk over dørstokken til kirken. Vi som kirke må møte dem og invitere dem med oss. Da vil det åpne rom for tilhørighet gjennom tilliten og tryggheten vi skaper i det vi møter dem på deres hjemmebane.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt?

Jeg har tre hjertesaker som jeg spesielt vil arbeide for:

Fylle kirkebenkene igjen, skape tilbud for unge voksne i kirken uten at det må medføre ansvar og oppgaver og skape rom for aldersmangfold også utenfor gudstjenestetid. Jeg ønsker å få til et bedre tilbud for unge voksne. At unge voksne kan søke kirken uten å måtte ha oppgaver og ansvar. De må også få lov til å bare være, i kirken. Så er min store drøm at kirkebenkene fylles klokken 1100 om søndagene igjen i hver eneste kirke i bispedømmet vårt. Jeg vil arbeide for å få flest mulig passive medlemmer av kirken til å aktivt bli med. Kirken trenger sine ca. 3,7 millioner medlemmer til å være aktive og støtte opp om lokalkirken sin. En annen hjertesak for meg er aldersmangfold. Jeg ønsker tilbud i bispedømmet vårt hvor det legges opp til at man får mulighet til å bli kjent og få vennskap på tvers av generasjoner også utenfor gudstjenestetid. Det vil kunne styrke tilhørighets og trygghetsfølelsen til flere unge og eldre i menigheten. Som igjen vil styrke menigheten.

5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

Jeg er 21 år men har allerede rukket å være leder for Ungdomsrådet, blitt medlem av Kirkerådets Utvalg for ungdomsspørsmål, vært dirigent på Ungdommens kirkemøte og erfart ellers hvordan kirken fungerer og hvilke forskjellige menigheter som finnes gjennom mitt engasjement i de ulike vervene jeg har i kirkens forskjellige organ. Min erfaring og mitt unge perspektiv fra ungdomsdemokatiet i kirken ser jeg på som et viktig bidrag inn mot rådsarbeidet i Bispedømmerådet.

 

3. Arne Jon Myskja

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

Du har verdi fordi du er skapt av Gud.

Du har ein plass i kyrkja sitt fellesskap fordi Jesus har frelst deg og kallar deg til teneste.

Kyrkja må formidle desse to dimensjonane av den kristen bodskapen på en konkret måte som eit svar på ei samfunnsutvikling som framhevar perfeksjon og som skaper polarisering. Kyrkja må vise at vi er eit fellesskap av dei som ikkje er perfekte som kan arbeide saman på tvers av ulike synspunkt og haldningar.

2. Hva mener du er kirkens største utfordring?

Eg vil svare på dette på to plan:

 • Der kyrkja tidlegare dreiv fram mange av reformane i samfunnet på områder som skule og helse og på mange måtar var det som batt lokalsamfunna saman, er vi i dag ein av mange aktørar i samfunnet. Samstundes opplever dei fleste at vi blir utsett for så mange inntrykk gjennom media og eit vell av aktivitetar, slik at det er utfordrande å trenge igjennoim med kyrkja sin bodskap. Vi må skape møtestadar og lære oss å kommunisere på ein måte som både inviterer og utfordrar.
 • Den Norske Kyrkja står i tillegg midt i lausrivingsprosessen frå staten. Vi må finne vår eigen identitet og møte utfordringar på organisasjon og økonomi utan å miste fokus på kyrkja sitt oppdrag.

3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

 • Ved å skape gode og trygge rom for dei som vil høyre til kyrkja. Vi må ha nok trygge leiarar som ser dei som deltek i vårt barne- og ungdomsarbeid.
 • Vi må arbeide aktivt med dei møtepunkta som kyrkja enno har med skule og lokalsamfunn gjennom å arbeide med dåp, konfirmasjon, trusopplæring og gudstenester.
 • Vi må gi dei unge plass til å utvikle seg og gi rom for ungt engasjement og leiarskap.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt?

Stavanger bispedømme har mykje godt arbeid omkring i kyrkjelydane. Bispedømmerådet sitt arbeid er å legge til rette for dette arbeidet. Eg ynskjer å arbeide for eit tettare samarbeid mellom bispedømmeråd, sokneråd og fellesråd slik at det blir lagt eit godt grunnlag for ny struktur i kyrkja, uansett korleis den endelege utforminga blir. Dette vil styrke oss som ansvarlege arbeidsgjevarar for dei mange som arbeider i kyrkjene.

Det er likevel det frivillige arbeidet som er drivkrafta i kyrkja. Vi må legge til rette for eit godt frivillig arbeid lokalt og hjelpe våre tilsette medarbeidarar til å skape engasjement og ansvar. Det er medlemmane si kyrkje!

Difor er det også viktig å finne rett balanse mellom ledda i kyrkja sin nye organisasjon. Det er viktig at mest mogeleg av ressursane kjem dit det lokale arbeidet skjer, samstundes er vi ei kyrkje som må ha leiing som held det lokale arbeidet saman og tek vare på ansvaret for samarbeidet med den verdsvide kyrkja, andre kyrkjer og livssynsorganisasjonar, det offentlege Norge og som markerer kyrkja sin plass i samfunnet gjennom å gjere den synleg.

5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

Først og fremst som lokal medlem i min kyrkjelyd, fire års arbeid i bispedømmerådet og mellomkirkelig råd og erfaring frå tre kyrkjemøter. Dei første yrkesaktive åra mine var eg tilsett i Ungdomsforbundet (KFUK/M). Fire av dei åra var eg ansvarleg for Ten Sing arbeidet i Norge. Med 160 kor, engasjerte og talentfulle unge og engasjerte leiarar over heile landet var det arbeidssamt, inspirerande og utruleg lærerikt. På besøk i det lokale arbeidet fekk eg oppleve kultur og kyrkjeliv i heile landet vårt. Eg har også jobba på sjømannskyrkje (sommarjobb to år under studietida) og bodd tre år i USA. Eit år som utvekslingsstudent i katolsk (meksikansk-amerikansk) familie og to år med arbeid i Denver og med engasjement i lokal luthersk kyrkje har gitt meg viktige alternative perspektiv på kyrkje og kyrkjelydsarbeid.

I Nedstrand Kyrkjelyd har eg vore aktiv i barnearbeid og hatt ansvar for ulike større og mindre arrangement, mellom anna årlege julekonsertar i over 15 år og eg var leiar for komiteen som hadde ansvar for kyrkja vår sitt 150-års feiring.

Det at eg har arbeidd over 30 år i privat sektor er også ein viktig bakgrunn i arbeidet med å gjere kyrkja sjølvstendig og i arbeidet med å redusere kostnader og byråkrati i ein organisasjon som er prega av tankegang frå offentleg forvaltning.

 

4. Torhild Nødland

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

At Jesus blir sett, trodd og etterfulgt! Vi har en kirke som både er folkekirke og disippelkirke – som er for alle døpte og de som ønsker å høre til. Her skal det være rom for alle til å dele tro og tvil og oppleve livsnære fellesskap.

2. Hva mener du er kirkens største utfordring?

At vi som tror lever som vi lærer – og hvordan evangeliet og alt det Jesus står for kommer til uttrykk gjennom det vi sier og gjør.

Vi må mobilisere for at flest mulig skal få tilbud om dåp – og sørge for et bredt eierskap til trospplæringsplanene! Vi trenger en livslang trosopplæring.

3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

Ved å møte og tilrettelegge for familier og barn på inkluderende måter. Gode opplegg «etter skoletid» kan være en av måtene. Viktig at barn får være aktører og bidra med det som de kan inn i f.eks gudstjenesten.

Bærekraftig ungdomsarbeid – der ungdom får erfare gode fellesskap og lederutvikling kan også bidra til bevissthet om tro og tilhørighet!

Våre lokale menigheter er «garantister» for den sosiale infrastrukturen i ethvert nabolag.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt?

Familiearbeid

Gode muligheter for frivillige til å få bruke evner og krefter i menighetene!

Gode arbeidsmiljø for medarbeiderne – både de lønna og ulønna                                            Oppfordre / legge tilrette for flere åpne barnehager i kirkene våre

5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

Har lang fartstid fra kirkelige utvalg og råd i Sandnes, sokneråd og fellesråd. Har alltid vært engasjert i frivillig arbeid (søndagsskole/speider/korarbeid/ musikk)

 

5. Aksel Johan Lund

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

Den same bodskapen som alltid – Guds nåde og kjærleik gjennom Kristus Jesus. Spørsmålet vert heller korleis ein formidlar denne bodskapen til det moderne menneske. Kva er nåde for oss i dag?

2. Hva mener du er kirkens største utfordring?

Synkjande oppslutning om gudstenester og kyrkjelege handlingar. Gravferda står her som ein bauta, og har framleis solid oppslutning, men elles går utviklinga kraftig i feil retning. Særleg dåp trekkjest ofte fram, men kyrkjeleg vigsel har òg kraftig nedadgåande trend.

Utfordringa for kyrkja er å gjere desse tinga attraktive for sine medlemmer, tilhøyrige, og forøvrig alle andre som er busett i Noreg, men utan at det går på bekostning av den kristne bodskapen. Er det verkeleg eit poeng å ha aukande dåpstal, om dåpen framstillest som ein «fin tradisjon», i staden for at dåpen er Guds nåde verkekraftig og synleggjort, som bærer oss før me i det heile kan bære oss sjølve? Balansegangen her er krevjande, men nødvendig, om me skal ha håp om å bremse (og kanskje til og med snu) utviklinga. Her gjer vårt bispedøme ein god jobb – men me kan verte betre!

3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

Kyrkjas kanskje største ressurs, forutan bodskapen vår, er fellesskapen. Det å vere ein del av eit lite fellesskap, som ei ungdomsgruppe, ein pensjonistklubb eller eit barnekor, men samtidig vere ein del av ein kyrkjelyd, med alle aldersgruppar, og igjen av Den norske kyrkja, og den store fellesskapen som er den verdsvide kyrkja – kva for ein organisasjon kan skilte med noko slikt?

Alle menneske har eit behov for å vere ein del av ein fellesskap, og dette gjeld kanskje særleg unge menneske som veks opp i eit meir og meir nøytralt og individualistisk samfunn. Kyrkja må arbeide for å skape gode arenaer for båe dei små og dei store fellesskapa, slik at alle kan få vere ein del av vår fellesskap.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt?

Eg er særleg oppteken av korleis kyrkja kan vere relevant for unge menneske. Eg veit av erfaring at det er svært få på min alder som deltek aktivt i Den norske kyrkja, og der har me eit stort arbeid å gjere. Eg har òg ein særleg interesse i gudstenestefeiring. Stavanger bispedøme kom dårlegast ut i gudstenestestatistikken for fjoråret, med 23000 færre gudstenestebesøk i 2018 enn året før. Det er difor nødvendig å forsøkje å finne ut kva som ligg bak desse tala – og korleis me kan sikre at gudstenestene våre opplevest som relevante og av høg kvalitet for alle involverte, båe tilsette, friviljuge og deltakande.

5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

Leiar i Stavanger bispedømes Ungdomsråd, to gonger delegat på Ungdommens kyrkjemøte, leiar i NMSU regionråd region Stavanger, medlem i Kirkepolitisk utval i NMSU, har hatt fleire stillingar (vikariat) i Den norske kyrkja, som ungdomsarbeidar, trusopplærar og prestevikar, studerer teologi ved VID Misjonshøgskolen (4. år), innehatt mange friviljuge verv i kyrkja, friviljug medarbeidar i kyrkja sidan eg var om lag 9 år. (Gje beskjed om noko av dette trengst å spesifiserast meir).

 

6. Liv Heidrun Skaar Heskestad

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

Jeg tror mennesker trenger det samme budskapet som alltid, budskapet om Jesus som frelser og forsoner og om Guds kjærlighet og nåde som er større enn noen kan fatte. Og jeg tenker at formidlingen av evangeliet, må settes inn i dagens kontekst, slik at budskapet oppleves relevant i dag.

2. Hva mener du er kirkens største utfordring?

Kirkens største utfordring er å være relevant for mennesker i dag.

3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

Noen kirker klarer å skape tilhørighet, og det kan hende vi skal begynne å spørre hva de gjør. En del frikirker opplever det samme, mens altfor mange menigheter i Dnk sliter. Kirken og dens budskap må oppleves relevant for folk, om de skal komme, og da må vi finne ut hva det vil si.  Tilhørighet handler bla. om relasjoner, og vi må legge til rette for aktiviteter der folk / familier kan bygge gode og nære relasjoner til hverandre. Barna er helt sentrale her. Ska­pes gode arenaer for barn og unge, har det stor betydning og for de voksne.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt?

Jeg ønsker å bidra til at vi får lokalmenigheter som når ut i sitt nabolag. Jeg ønsker engasjerte menighetsarbeidere, både profesjonelle og frivillige, med varme hjerter og villige hender i det lokale menighetsarbeidet.  Lokalmenighe­ten er kirkens viktigste arena, og menighetsbyggende arbeid vil være sentralt i mitt engasjement. Jeg vi arbeide for at lokalmenighetene får stor frihet i sitt arbeid.

5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

Jeg var i sin tid med og la til rette for menighetsarbeid på Lye, og har vært leder i en årrekke. Nå er jeg leder for Lye distriktsutvalg, som er Time sokneråds utvalg med ansvar for kirkens arbeid på Lye, gudstjenester og ungdomsarbeid.

Jeg har sittet i styret for NKSS / Laget i 6 år, hvorav 4 år som leder.

Jeg har vært leder i jobbsammenheng, og er engasjert i lederarbeidet Global Leadership Summit. Jeg har ledet komiteen i Stavanger i mange år.

 

7. Per Arne Sandvold

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

Det viktigste er å formidle et relevant budskap om tro. Med relevant mener jeg at det formidles inn i menneskers situasjon og utfordringer på en måte som gir gjenkjennelse og ettertanke.

2. Hva mener du er kirkens største utfordring?

Den største utfordringen er sekularisering og normoppløsning. Gud forsvinner gradvis ut av menneskenes virkelighet og begrepsverden, og kirken oppfattes dermed heller ikke som relevant.

Kirken må svare på de spørsmål folk stiller, og derfor ta utgangspunkt i folks hverdag og virkelighet. Guds ord og budskapet om Jesus Kristus må så «oversettes» inn i denne virkeligheten.

3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

Vi må være frimodige, og møte ulike målgrupper med ulike arrangement. Gudstjenesten er ikke den eneste arenaen. Samtidig drømmer jeg om at gudstjenesten på søndag er av høy kvalitet, der ulike aldersgrupper er med i planlegging og gjennomføring.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt?

Overordnet vil det være å jobbe for at vi svarer på de spørsmål som folk stiller, og at vi er frimodige i å forkynne budskapet om Jesus Kristus.

Organisatorisk vil det være arbeidet med å få etablert en og ikke to arbeidsgiverlinjer. Forholdet mellom den lokale kirken og den enkelte kommune blir også et viktig etterarbeid etter at den nye kirkeloven framlegges og vedtas.

5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

Medlem av kirkelig fellesråd og menighetsråd, lokalpolitiker, godkjent lek gudstjenesteleder, sentral i arbeidet med godhetsprosjektet lokalt, ledererfaring fra kommuner og privat næringsliv (bl.a. rådmann), skribent til menighetsblad og aviser, forfatter og andaktsholder.

 

8. Turid Eikeland Tjora

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

Ingen mennesker kan gjøre noe selv for at Gud skal elske oss mer enn han allerede gjør. Vi kan heller ikke gjøre noe som fører til at han elsker oss mindre. Jesus har gjort det som trengs for alle som tror på han. Dette er et fantastisk budskap til alle.

2. Hva mener du er kirkens største utfordring?

Det er å gjøre budskapet og fellesskapene i kirken relevant for flere. Når mange menigheter nå erfarer synkende oppslutning og økende gjennomsnittsalder er det lett å tenke at det som tilbys kanskje ikke møter de behovene folk har. Det er derfor avgjørende for kirkens framtid at vi greier å tenke nytt om hvordan vi kan være kirke nå.

3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

Vi må forsøke å møte barn og unge der de er og finne ut mer om hva de trives med. Nye generasjoner må få være med og definere hvilke fellesskap de trenger, og hvordan samværsformene må være for at de skal ønske å bli en del av dem.  Budskapet må også formidles slik at det oppleves aktuelt og troverdig.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt?

 • Frihet for menighetene til å forme gudstjenestene ut fra lokale behov.
 • Fordeling av ressurser slik at mest mulig brukes i de lokale menighetene.
 • Holde fokus på hvorfor vi er kirke og hvordan vi kan skape levende menigheter der mange flere mennesker enn i dag kan få bli kjent med Jesus og finne felleskap de trives i. 

5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

Erfaring som menighetsrådsleder, har arbeidet i en søsterkirke i en annen kultur, erfaring fra ulike styrer og råd helt siden ungdomstiden, aktiv i ulike deler av menighetsarbeidet lokalt, lang ledererfaring og arbeider nå som leder for en større virksomhet.

 

9. Anna Jorunn Garvik

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

Det viktigaste er å forkynna evangeliet om Jesus Kristus gjennom ord og teneste, at  alle menneske er elska av Gud med ein evig kjærleik. Vi er skapte av han og til han. Den levande  Gud ønskjer kontakt med kvar einaste ein. Han vil setja fri, gi glede og fred under alle forhold.

2. Hva mener du er kirkens største utfordring?

Den største utfordringa er å alltid ha fokus på sentrum i trua vår og møta folk der dei er i livet. Berre då er ho ein heim for alle som ønskjer å  følgja Jesus Kristus og slik ta Misjonbodet og Bergpreika på alvor.

3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

Eg trur kyrkja må sjå stort på å ha god kontakt med foreldre som har dåpsbarn. Eit dåpskurs i forkant av dåpen kunne vera ein veg å gå. Likeeins  trur eg på oppfølgjing  i samband med dåpskule og andre trusopplæringstiltak. Foreldre og barn må få sleppa til i gudstenesta med ulike oppgåver. Alle må verta sett og sett pris på.

Framleis er det mange som vel å konfirmera seg i kyrkja. Men vi bør følgja dei unge mykje betre opp etter konfirmasjonen. Dei må bli utfordra til å ta del i gudstenesta  slik at dei  kan få augo opp for kva skattar som vert formidla der.  Samstundes må dei som regelmessig går til gudsteneste , takast vare på. Kyrkjekaffien er viktig for alle generasjonar. Her kan ein knyta nye kontaktar og halda etablert kontakt ved like.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt?

Større oppslutnad om gudstenesta og at Jesus Kristus må vera i sentrum.

Kurs for foreldre som har dåpsbarn.

Oppfølgjing av foreldre som sender borna sine på trusopplæringstiltak.

Betre oppfølgjing av konfirmantane.

Leggja til rette for livslang læring for dei som går på gudsteneste  og tek del i nattverden.

5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

Eg er pensjonert lærar og misjonær og har vore med i barne- og ungdomsarbeid. Eg er aktiv i bønearbeid i kyrkjelyden. Eg er engasjert i friviljug arbeid på Utstein Pilegrimsgard , har gjennomført eit begynnarkurs i «Åndelig veiledning» og er framleis i opplæring. For tida er eg nestleiar i Sauda sokneråd og  med i Gudstenestutvalet. Er med i bibelgruppe og misjonforeining.

 

10. Kjell Bårdsen

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

Forkynne håp og formidle Guds nærvær. I tillegg er det viktig å formidle at kirken er åpen for alle. At vi arbeider for medmenneskelighet, omsorg og varme.

2. Hva mener du er kirkens største utfordring? 

Internt: å utøve demokratiet, utad: å samle flere medlemmer og få flere til Gudstjeneste. Litt for mange enkeltsaker tar fokus vekk fra hva kirken står for.

3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

Være inkluderende. Satse på trosopplæring for de unge. Utruste unge ledere (kontinuitet + fornyelse) og satse på menighetsutvikling.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt?

Gjøre kirken mer synlig i lokalsamfunnet. At kirken er en åpen og inkluderende folkekirke. Kirkelig demokrati. Kirken møter menneskene der de er som de er. Familiens plass i kirken.
5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

Mange års erfaring fra menighets- og fellesråd (4 perioder, 2 siste periodene som leder i fellesråd). Mye erfaring med lagarbeid i arbeidsliv og idrett.

 

11. Dorrit Vignes Isachsen

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

Nåde, fred og håp.

2. Hva mener du er kirkens største utfordring?

Å skape tilhørighet for nye generasjoner.

3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

 • Godt samspill mellom kontinuerlig arbeid og punkttiltak i trosopplæringen.
 • Jobbe for at barn og unge forstår hva gudstjenesten er og at de føler seg hjemme i den.
 • Kontinuitet i frivillige og ansatte som jobber med barn og unge.
 • Bygge gode, trygge og meningsfulle fellesskap hvor barn og unge opplever å kunne være seg selv og utvikle seg som mennesker.

Systematisk rekruttering av unge mennesker som har talent og lyst til å jobbe med barn og unge og sørge for at det er jobber å gå til når en er ferdig utdannet.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt?

Kompetanse på frivillighet 

Trosopplæringsplanen bygger på frivillighet. Mest sannsynlig vil det også fremover bli færre ansatte i kirken, noe som gjør at behovet for frivillighet vil bli større. I denne sammenheng trengs en bevisstgjøring på hva frivillig arbeid er og hvordan engasjement skapes og ivaretas.

Gi troen videre

Det er avgjørende at vi som kirke jobber systematisk for å skape tilhørighet for nye generasjoner.

Endring gjennom prosess, dialog og kompromisser

Vi er ikke lengre en statskirke. Vi er en folkekirke og skal lede oss selv. Å endre gjennom bruk av formell makt fører ofte til økt konflikt, demotivasjon og større avstand mellom mennesker og grupperinger. Det lammer oss som organisasjon. Dersom jeg blir valgt inn i bispedømmerådet vil jeg jobbe med endring gjennom gode prosesser, dialog og kompromisser.

Rom for to syn

Den norske kirke har vedtatt to likeverdige syn i saken om likekjønnet ekteskap. På bakgrunn av dette vil jeg jobbe for tydelig aksept av begge syn og oppfordre til å unngå retorikk som fordømmer mennesker med et annet syn enn sitt eget. Jeg vil jobbe for at homofile opplever seg velkommen i alle fellesskap, roller og verv, også når en er gift eller har kjæreste.

5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

Utdannelse
Utdannet allmennlærer. Fullfører våren 2020 en mastergrad i ledelse ved Universitetet i Stavanger.

 Arbeidserfaring
2011- : Organisasjonssjef i NMSU
2009-2011: Arrangementskonsulent i NMSU

Styrer og råd
Menighetsråd, Stavanger kirkelige fellesråd, gudstjenesteutvalg og trosopplæringsutvalg. I tillegg har jeg fra jobbsammenheng erfaring fra styret til Hald internasjonale senter og sekretær for NMSUs landsstyre.

Annet
Jeg er vokst opp i Den norske kirke, og har erfaring både fra organisasjonslivet innenfor Den norske kirke og fra frikirkelige miljøer. Videre har jeg mye erfaring fra barne- og ungdomsarbeid og er over gjennomsnittet glad i pensjonister og eldre mennesker.

 

12. Rita Leinan

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

HÅP og tro til han som gav sitt liv for at vi skal kunne leve videre. Der det er vilje, finnes det alltid håp. Midt i en travel hverdag kan du komme til kirken å få påfyll, påfyll som gir deg håp og tro. Håp og tro nok til at hverdagens små og store bekymringer lar seg løse. HÅP for en verden som ikke er ideel, håp for oss mennesker som ikke er det. Håp for skaperverket og miljøet. Håp for en verden som er full av urettferdighet. Håp for alle oss som hver dag sliter med dårlig samvittighet overfor alt det vi burde gjøre.

2. Hva mener du er kirkens største utfordring?

Kirkens største utfordring er at den ikke når ut til folk. Vi treffer folk ved de tradisjonelle handlingene som dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse. Julegudstjenestene er også godt besøkte, men vi må få ut budskapet på en måte som folk skjønner at gudstjenestedeltagelse angår dem. I det daglige livet er det veldig få som ser på kirken som en del av livet.

3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

Vi som kirke må starte med å tilby barnefamilier arrangement som de har lyst til å delta på, familiedager hvor alle i familien får noe som kan gi de åndelig påfyll i en travel hverdag. Hvis vi ikke klarer å få med oss de unge familiene så mister vi raskt en hel generasjon.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt? ‘

Jeg ønsker meg flere unge inn i arbeidet i menigheter i hele bispedømmet. Kirken har hatt for mye fokus på å forvalte det bestående og de som alt går i kirken. Jeg mener vi må ta et krafttak sammen for å få med de unge og barnefamiliene, hvis vi ønsker vekst i kirken. Jeg har samiske røtter og ønsker at vi som kirke også her i Rogaland skal få større fokus på det samiske, men også på andre minoriteter i Rogaland.

5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

Jeg begynt å gå i kirken i Alta da jeg var 5 år sammen med en gammel onkel. Da han døde ble det også slutt på min kirkegang som barn, mine foreldre var som mange andre på 60-tallet lite opptatt av kirken. Jeg ble konfirmert men følte aldri at kirken gav meg noen svar på mine spørsmål i forhold til livet. Da vi som småbarnsforeldre flyttet til Nesodden ble det naturlig for oss og gå i kirken her fordi vi ble SPURT og inkludert.  Siden har vi vært veldig aktive i kirken. Jeg har jobbet som frivillig i kirken med barnearbeidet, med basarer, kor, konfirmantarbeid, unge/voksne grupper mm. I Gjøfjell menighet var jeg med og organiserte gudstjenester de søndagene vi ikke hadde prest tilstede. Da stilte vi opp og hadde egne samlinger for hele menigheten og dette var veldig godt besøkte søndagssamlinger. Jeg har jobbet som menighetsarbeider i Nesodden kirke og som kirketjener i Hammerfest. Nå er jeg frivillig gudstjenestemedarbeider i Vår Frelsers menighet i Haugesund.  Jeg var også med i Til Alle-prosjektet i Follo Prosti, som nettopp hadde som mål å nå alle innbyggere og invitere dem til samtalegrupper i menighetene. Jeg vil bruke min samiske bakgrunn og erfaring fra det samiske miljøet, slik at vi som kirke kan være et godt møtested også for andre minoriteter.

 

13. Svein Ingve Nødland

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

Som alltid er det viktig å få fram at vi møter Gud gjennom Bibelens ord, dåp og nattverd.

Eg skulle dertil gjerne ha sett at ein frå kyrkja si side sterkare vektla formidling og samtale når det gjeld bibelbruk og bibelforståing. Det er viktig at vi alle gjennom eiga bibellesing og erfaring er opptatt av personen Jesus Kristus, hans liv og bodskap, slik vi møter han i Bibelen.

Vidare, i dei omskiftelege tider som vi lever i, såg eg gjerne at kyrkja snakka meir om det kristne håp. Dette handlar både om dette livet og om det kommande, i tilknytning til våre nære relasjonar og til den større globale samanhangen som vi lever i.

2. Hva mener du er kirkens største utfordring?

Styrking av soknet, den lokale kyrkja, er den største utfordringa. Det som skjer i kyrkja lokalt er livsnerva i den norske folkekyrkja. Korleis sikre oppslutning om den lokale kyrkja slik at ho fungerer i eit aktivt samspel mellom menighetens medlemmer og dei tilsette, og dermed òg som ein livskraftig del av lokalsamfunnet? Det fins ikkje bare ei løysing på dette. Det er avgjerande at kyrkja leitar etter og finn nye og friske uttrykk som kan møte ulike lokale samanhangar og behov.

3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

Spørsmål om truas relevans er sentral i ei tid der så mykje forskjellig konkurrerer om merksemd og livstolking. Fortsett vekt på trusopplæring er difor viktig. Det gjeld ikkje bare for barn og unge til og med konfirmasjonsalder, men og ungdommane til og med 18 år. Det er òg viktig å styrke verksemd og uttrykksformer retta mot unge vaksne over 18 år, både einslege og par.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt?

Er opptatt av at kyrkja gjennom sin bodskap og sin praksis skal fungere som møteplass og felleskap for alle som søker til ho. At folk med sine mangesidige og ulike levde liv, med si tru og sin tvil, med sine erfaringar, sine spørsmål og behov, finn sitt rom i kyrkja.

5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

Vanleg kyrkjegjengar. Utdanning siviløkonom. Har snart sete to periodar i sokneråd. Erfaring frå kyrkjeleg fellesråd og som leiar for sokneråd. Økonomisk-administrativ yrkeserfaring frå Det norske Misjonsselskap (ute og i Norge) og yrkeserfaring som samfunnsforskar. Har forska på kyrkjas lokale ordning. Erfaring frå landsstyret i Det norske Misjonsselskap og i styret for Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Rogaland.

 

14. Beate Steinsvik Jansen

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

Jeg mener at det dobbelte kjærlighetsbudet (Matt 22:37-40) er det viktigste kirken kan formidle i dag. Verden i dag er preget av mye vondt, hat, forfølgelse, krig, ren ondskap. Jesus formidlet kjærlighet. Kjærlighet til de svake, de utstøtte, de som havnet «ved siden av» samfunnet – Jesus formidlet kjærlighet til folket, til alle. Jeg tror det er dette kirken er kalt til. Vi skal vise kjærlighet, og formidle hvor uendelig høyt hvert enkelt menneske er elsket.

2. Hva mener du er kirkens største utfordring?

Jeg tror en av kirkens største utfordringer er at vi kan ha lett for å stenge oss inne, adskille oss. Dette tror jeg både gjelder å være separat fra resten av landet, men også fra andre kirkesamfunn. Vi er «Én hellig, alminnelig og apostolisk kirke» (Nicænum). Vi er alle lemmer på Kristi legeme (1. Kor 12:27). Kanskje kan kirken få en sterkere stilling i samfunnet om ikke striden mellom de ulike kirkesamfunnene var så stor.

3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

Mange har lett for å se på kirken som et sted for pensjonister og småbarnsfamilier, men hva da med resten? Som ung kan det være vanskelig å finne sin plass i kirken. Jeg tror ikke dette nødvendigvis har noe å gjøre med bygget eller tema for preken, men hele fokuset som kanskje er rettet en vei som ikke appellerer eller virker innbydende. Derfor synes jeg at Ukirke i Stavanger er et så flott tiltak, og jeg er selv et stolt medlem. For å inkludere alle, slik at alle finner sin plass og får mulighet til å være lem på Kristi legeme, så må vi tenke i nye retninger, skape nye arenaer. Jeg gleder med til denne utviklingen, og håper på å få delta aktivt i å skape tilhørighet for alle i kirken vår.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt?

Min største hjertesak er inkludering – å inkludere alle i kjærlighet, Guds kjærlighet. Jeg er stolt over Den norske kirke og alt vi har oppnådd de siste årene. Jeg opplever virkelig at vi mer enn noen gang strekker oss etter å vise Jesu kjærlighet til verden og enkeltmennesker. Men fortsatt kan vi gjøre mer. «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem» (Mark 10:14). Gjør vi som kirke noe i dag som forhindrer Guds barn å komme til ham? Jeg vil arbeide for en kirke som streber etter nye måter å inkludere, nye måter å vise kjærlighet. La oss være Jesusetterfølgere og gjøre alle folkeslag til disipler – i kjærlighet.

5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

Jeg vokste opp i Den norske kirke, men vil også si jeg har grei kjennskap til andre kirkesamfunn. Jeg er i tillegg teologistudent ved VID Stavanger. Her lærer jeg blant annet mye om kirkens og teologiens utvikling gjennom årene, og jeg ønsker å være med på utviklingen videre.

For å oppsummere: Inkludering, økumenikk og kjærlighet.

15. Geir Dale

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

Å formidle evangeliet. Det er det vi er satt til.

2. Hva mener du er kirkens største utfordring?

En av utfordringene er hensynene en skal ta i alle retninger for ikke å trå noen på tærne.  Kan vi vise at vi ikke er en interesseorganisasjon, men en kirke med et innhold som aldri taper sin kraft.  Så kommer konflikten med det å være en raus folkekirke uten at den mister sin egenart.

3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

Ved å legge mye tid og krefter på trosopplæringsopplegget.  Det er der vi kan så frø som kan vokse slik at ungdommen kan oppleve kirken som et godt sted å være, og at den har en lære som alltid vil bestå.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt?

At folk kan føle tilhørighet til kirken.  At det ikke bare blir et sted for seremonier.

5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

Hele mitt yrkesaktive liv har jeg vært engasjert i en eller annen form for frivillig, kulturelt arbeid.

 

16. Laila Bergo

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

For meg er det viktig å få mennesker til å føle at kirken er for alle. At det er et sted du kan komme med både sorger og gleder. Der vil du bli møtt på en god måte og føle deg sett og hørt. Mennesker som kommer til kirken må føle seg verdifulle uansett hvor du kommer fra og hvilke synspunkter du har. Kirken skal være et godt sted å komme til og du skal føle deg velkommen og verdifull.

2. Hva mener du er kirkens største utfordring?

Dagens utfordring er å «skape» en hverdagskirke som passer for dagens kristne. Å lage møtepunkter som passer inn i dagens familieliv og hverdag. Kirkens tradisjoner er lange og enkelte tradisjoner kan være vanskelige å endre.

Jeg tror at det er viktig for oss som tilhører kirken å være åpne for endringer og nye løsninger.

3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

Ved å være åpen og imøtekommende og vise at alle er like mye verd og at i Kirken er det plass til alle.

Ved å fortsette det gode trosopplæringsarbeidet og ha enda mer fokus på hvordan vi kan inkludere mennesker i aldersgruppen 20 – 40 år i menigheten.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt?

Trosopplæringsarbeidet er et viktig område og fokus på aldersgruppen 20 – 40 år.

Inspirasjon og påfyll til de frivillige i menigheten som driver søndagskoler, speider, kor mm. Det er viktig at disse føler seg sett og ivaretatt, at de ikke bare gir og gir men også får påfyll av åndelig føde.

5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

Jeg jobber med mennesker og for meg er det viktig at alle blir møtt på en verdig måte og med empati og forståelse. Jeg ønsker å møte mennesker med et åpent sinn og få de til å føle seg verdifulle.

Jeg har også drevet med barn og ungdomsarbeid både i jobb sammenheng og på frivillig basis.

Hilser med Jesaja 61. 10-12.

 

17. Atle Blomgren

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

At Gud ble menneske som oss, led mer enn de fleste av oss, men stod opp igjen for å gi oss håp og trygghet på begge sider av graven.

2. Hva mener du er kirkens største utfordring?

Synkende oppslutning om kirkens tilbud, både kirkelige handlinger, ordinære gudstjenester, og tidsavgrenset og kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid. Dette påvirker igjen frivilligheten, og vi får en såkalt ond sirkel.

Internkirkelig synes den største utfordringen å være en utvikling mot høyere konfliktnivå og «oss-mot-dem»-holdninger: «Vi befinner oss i år 2019 etter Kristus. Hele Den Norske Kirke er erobret av Åpen folkekirke fra Oslo. Hele? Nei! Et lite bispedømme gjør fremdeles motstand. De strie ukuelige innbyggerne – rogalendinger, selvsagt! – lar seg ikke knekke.»

3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

Sterkere fokus på barne- og ungdomsarbeid, både tidsavgrenset (trosopplæringstiltak osv.) og kontinuerlig (søndagsskole, barne- og ungdomsklubber, speider, kor, KRIK osv.). Denne satsingen må drives av både ansatte og frivillige.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt?

1) Menighetsbyggende arbeid, inkl. fokus på frivillighet

2) Økt fokus på barne- og ungdomsarbeid

3) Forenkling av soknestrukturene.

4) Konsensusorientering framfor konfliktorientering

5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

1) Diverse verv/oppgaver innen menighetsarbeid

2) 10 års erfaring frå menighetsråd og 4 års erfaring frå kirkelig fellesråd.

3) Arbeidserfaring frå både kristne organisasjoner, offentlig sektor og privat sektor.

4) Sentrale tillitsverv i fagforeningsarbeid i privat sektor

 

18 Aleksander J. Roscins

1. Hvilket budskap er viktigst for kirken å formidle til mennesker i dag?

Kirken bør i mitt syn vise til mangfold innenfor den norske kirke. Jeg mistenker at det er mange som tror at kirken består av bare radikale fanatikere, og at ingen dialog med dem er mulig. Kirken bør være åpen for dialog med andre livssyn, og mennesker bør kjenne til at det finnes forskjellige syn i den norske kirken, men at vi er samlet til tross for at vi er uenige når det gjelder noen poeng. Det er det som er fordelen med å ha én samlet kirke – vårt mangfold og åpenhet for dialog mellom de forskjellige syn, noe som fører til at vi ikke ender opp i et ekkokammer.

2. Hva mener du er kirkens største utfordring?

Den største utfordringen i mitt syn består av to aspekter, men disse to utgjør et problem. Nemlig manglende engasjement blant ungdommer, etter at de har blitt konfirmert. Dette har i mitt syn en kobling til den voksende «ny-ateismen», samt til manglende tilbud blant tenåringer og unge voksne. Om kirken nekter å takle denne utfordringen, kan det godt medføre kraftig redusering i medlemstallet, samt hele generasjoner som aldri skal få høre Jesu Kristi Evangelium.

3. Hvordan kan vi som kirke skape tilhørighet for nye generasjoner?

Kirken bør få til aktiviteter for alle aldre, mitt inntrykk er at barn blir passet på og engasjert fram til konfirmasjonen. Etter konfirmasjonen blir de «forlatt», dvs. de må selv velge å gå på kirken – men de eneste de møter på kirken er folk som er gjerne 20-50 år eldre enn dem selv, noe som ikke nødvendigvis fungerer motiverende for mesteparten av dagens ungdommer. Jeg mener at ungdomsarbeid, samt arbeid for å få til kristelige aktiviteter for unge voksne (slik som U-Kirke) er av høyst nødvendighet for å engasjere nye generasjoner og skape tilhørighet.

4. Hvilke hjertesaker vil du arbeide for i bispedømmet vårt?

Jeg synes at vi bør få til flere aktiviteter for ungdommer og unge voksne, og mener derfor at det er den viktigste saken for min del. Jeg vil allikevel ikke begrense meg til bare den.

5. Hvilken bakgrunn og erfaring har du som vil være viktig å ta med inn i rådsarbeidet?

Om min bakgrunn kan jeg si at jeg er oppvokst russisk-ortodoks, men er nå en lutheraner. Jeg mener at slik bakgrunn kan presentere et alternativt syn i bispedømmerådet, og forhåpentligvis ha et positivt utslag. Jeg er dessuten et medlem i styret på U-kirke, samt har jeg vært medlem i elevrådet på videregående skole, og har flere ganger vært emnerepresentant på UiS – kort sagt, jeg liker å engasjere meg og gå på møter.